Dangal at Husay Mula sa Kawani, Para sa Kawani Tungong Internasyonalisasyon

Print pagePDF pageEmail page

molochi RAW copyTungkulin ng Campus Maintenance Office (CMO) ang pangalagaan ang mga gusali at pisikal na kapaligiran ng UP Diliman. Isang sangay nito ang Grounds Service and Arboretum Division (GSAD). Bahagi ng komprehensibong gawain nito ang pangangalaga ng park at garden, nursery at arboretum at beautification at landscaping.

Ang mga serbisyong ito ay mahigit dalawang dekada nang trabaho ni Mang Rogelio. Siya ay regular na manggagawa na may salary grade 4 (sagad). Sa kakapusan ng sahod, kabi-kabila ang kanyang loan na malaking bahagi ng mga kaltas sa kaniyang sahod. Kung kaya may take-home pay na lamang siya na Php400-600 kada linggo.

Ilang taon na lamang ay magreretiro na si Mang Rogelio. Marahil ang bagong kaalamang bunga ng kasalukuyang pag-aaral at pag-eeksperimento sa pagpapausbong ng Mirasol sa tag-ulan ay magiging malaking ambag lalo na ngayong nasa kamay ng mga manggagawang tulad niya ang posibilidad na ang Mirasol ay para rin sa mga magtatapos ng Hunyo.

Sariwa pa sa alaala ni Joy nang magtapos siyang cum laude sa Departamento ng Filipino at Panitikang Pilipinas ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa UP Diliman noong nakaraang taon. Gaya rin ng alaala ng kaniyang unang trabaho, ang mga karanasan niya bilang isang community development officer (CDO) ng Office of Community Relations (OCR). Para kay Joy, ang muling pagkakaroon ng dinamikong ugnayan ng mga sektor at ng Unibersidad ay susi sa tagumpay ng kanilang opisina. Halimbawa nito ang pagpapaunlad ng sektor ng transportasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa loob ng kampus.

Hindi iniinda ang dami ng trabahong minsa’y inaabot hanggang Sabado at Linggo ang mga isinasagawang capacity-building tulad nang sa mga drayber ng pampublikong sasakyan. Bilang isang non-UP contractual na walang natatanggap na anumang benepisyo, umaasa lamang siya sa take-home pay na Php13,000 kada buwan. Mag-iisang taon na dapat siya sa trabaho pagsapit ng Hunyo, at sa kalauna’y mananatili na lamang na mga hindi malilimutang alaala para sa tulad niyang na-endo sa trabaho, sa unang pagkakataon.

Kawaning Pang-edukasyon

Sina Mang Rogelio at Joy ay halimbawa ng mga kawaning natatangi sa iba pang empleyadong pampamahalaan dahil sila ay nakapaloob sa pang-edukasyong sangay nito.

Bagamat hindi pangunahing gawain ang pagtuturo, ang kanilang praktikang nakatuon sa pananaliksik, administratibo, pangkalusugan, seguridad, kalinisan, at iba pang serbisyo ay mahalaga sa pang-araw-araw na operasyon ng UP.

Kaiba sa iba pang mga SUC, ang UP ay may pambansang saklaw, kaya inaasahang ito’y may malawak na sakop at kinapapalooban ng maunlad at umuunlad pang mga programa, kung kaya nanganganak ito ng mga bagong opisina na kailangan ng karagdagang serbisyo.

Kailangan ng malalaking institusyon tulad ng UP ang araw-araw at tuluy-tuloy na operasyon upang manatiling dinamiko, maayos at ligtas ang bawat kampus nito.

Bilang pangunahing ahensyang pang-edukasyon ng gobyerno, hindi lamang mga guro at REPS ang kailangan nito kundi pati mga taong may kasanayang magtitiyak sa tamang proseso ng mga gawain. Kung kaya mahalaga ang serbisyo ng mga kawaning tulad ng administrative officer, administrative aid, clerk, at messenger.

Batay sa datos ng Plantilla 2012 ng All UP Academic Employees Union (AUPAEU), ang UP system ay may 12,572 empleyadong guro, REPS at kawani. Ang 62 porsyento nito ay binubuo ng 7,793 regular o kawaning may plantilla tulad ni Mang Rogelio. Ang tatlo sa may malalaking bilang ng mga kawani ay makikita sa mga yunit na may gawaing pangkalusugan, ang UP-PGH na may 3,570 kawani; at sa malalaking kampus tulad ng Diliman na may 1,453 at Los Banos na may tinatayang 1,438 kawani.

Ngunit bukod sa kanila ay may mga empleyado rin ang UP tulad ni Joy na nagbibigay ng pantay na serbisyo ngunit naiiba ang katangian tulad ng mga lecturer, UP contractual, non-UP contractual, agency-hired, non-government workers at job order. Maliban sa UP contractual, ang mga ito ay walang natatanggap na benepisyo at umaasa lamang sa kanilang sahod. Sa 12,572 na mga empleyado, 3,422 o 27.22 porsyento nito ay ang tulad nila. Batay naman sa sistema ng kanilang appointment, 1,432 nito ay mga kawani. Sa pagsusuri ng AUPAEU, mahigit isa sa limang empleyado ang mga kontraktwal sa UP.

Sa usapin ng sahod, ipinapakita ng datos na 65 porsyento ng mga regular na empleyado ay may salary grade 17 pababa na kumikita ng Php 29,028 pababa. Karamihan sa kanila ay may salary grade 15 (Php 24,887) na binubuo ng 1,754 na empleyado, pangalawa ang mga may salary grade 6 (Php 12,921) na binubuo ng 1,007 kawani, at pangatlo ay 815 na kawani na may salary grade 4.

Kahusayan at Internasyonalisasyon

Hindi mararating ng UP ang tagumpay nito sa mahabang panahon kung wala ang mga kawani upang tiyakin ang regular na operasyon at pananatili ng kaayusan ng Unibersidad.

Ang pagkilala sa kanilang mahalagang papel ay nakasaad sa kasalukuyang istratehikong plano ng UP. Paliwanag nito: “Academic excellence needs the support of an enabling environment anchored on operational excellence. Operational excellence, in turn, is achievable only through administrative efficiency and financial sustainability.”1

Ang panahong ito ay isang mahalagang yugto sa buhay ng UP kung kailan ang talaban ng academic at operational excellence ay higit na kailangan upang maigpawan ang mga hamon at makamit ang bisyon bilang “isang dakilang Unibersidad sa ika-21 siglo.”2

Katulad ito ng pagharap sa malaking hamon ng internasyonalisasyon.

Naipamalas ng UP ang kakayahan nitong gawin sa maikling panahon ang mekanismo upang umiral ang internasyonalisasyon sa sistema ng mataas na edukasyon sa bansa. Ang bagong akademikong kalendaryo ay isa sa mga ibinungang tagumpay ng masigasig na paghahanda para sa internasyonalisasyon. Sa katunayan, epektibo noong nakaraang Agosto, nagbukas ang kauna-unahang akademikong taon ng internasyonalisasyon sa pangunguna ng UP.

Bagama’t ang iba pang matingkad na hakbang sa paghahanda ay nakatuon sa pang-akademikong aspekto, ang internasyonalisasyon ay hindi lamang paghahanda ng akademikong sektor ng pamantasan, kundi ng buong pamantasan.

Kahandaan at internasyonalisasyon

Sa kabila ng mga hakbang na ginawa ng mga kawani upang maihanda ang pamantasan sa pagbabagong ito, halimbawa ang pagsasa-ayon ng operasyon sa bagong akademikong kalendaryo, interesanteng malaman ang antas ng kahandaang isinasagawa para sa mga kawani ng UP system.

Ayon sa inilabas na “Academic Calendar Shift and Internationalization: Implementing Guidelines and Monitoring and Evaluation Plan” ng Office of the Vice President for Academic Affairs noong ika-20 ng Pebrero 2014, matatagpuan sa ika-12 seksyon ang paghahanda sa mga kawani batay sa mga sumusunod na hakbang:

12.1. Train staff to address issues and concerns during the pilot phase of the implementation of the academic calendar shift.
12.2. Train staff to maintain and operate new facilities.
12.3. Hire staff with international communication skills to move forward UP’s internationalization plan.
12.4. Hire staff with special skills to deal with foreign students and faculty and address the needs of UP students/faculty/REPS abroad.

Binabanggit din ang mga kawani sa ika-16 na seksyon na may pamagat na “Alignment with National Government Agenda: Internationalization and ASEAN Economic Cooperation in Response to Globalization.” Nakasaad sa ikalawang punto nito: “Seek better compensation and incentives for UP faculty and staff to be at par with faculty (and staff) in ASEAN universities.”3

Samantala, ayon naman sa presentasyon na pinamagatang “UP HR (Human Resource) Strategic Plan” na tinalakay ni Prop. Maragtas Amante, bise-presidente para sa Administrasyon noong nakaraang Mayo, pangunahin sa plano nito ang “structure and staffing” na may kinalaman sa pagsasa-ayos ng mga plantilla o ang “UP HR rationalization.” Kasama rin sa plano ang “staff development” na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga kasanayan ng mga kawani; “effective succession planning;” “performance evaluation and reward system” na sentral ang usapin ng promosyon at insentibo; at “employee relations.” Ilan sa nakapaloob dito ang pagpapabuti ng diyalogo at negosasyon sa pagitan ng mga unyon—ang All UP Academic Employees Union (AUPAEU) at All UP Workers Union (AUPWU), maging ang pagpapaunlad sa proseso ng grievance.4

Kasalukuyang isinasagawa ang mga hakbang upang makamit ang bawat aspektong nabanggit sa plano. Matingkad dito ang hakbang upang mailagay sa ayos ang plantilla ng empleyado sa pamamagitan ng HR rationalization na ayon kay Bise-Presidente Amante ay may tatlong pangunahing punto: (1) “regularization of contractual/non-plantilla positions from the non-core workforce of UP; (2) rationalization of overload pay, with provisions for clear reductions of new faculty positions, backed up by student-faculty ratios. Colleges/units with underloaded faculty will have regular teaching load; (3) faculty with overloaded teaching units, as well as researchers will have more time to do more research, with more publications, creative work, and patented innovations.”

Nagawa na ng administrasyon, ayon kay Amante, ang eUP Human Resource Information System (staff development), Strategic Performance Management System o SPMS at ang performance-based pay system (reward system), at ang mas maayos na negosasyon sa pagitan ng mga unyon ng Unibersidad.

Pagpapaunlad sa kalagayan

Ang mga paghahanda ng administrasyon ay magkakaugnay sa tunguhing paunlarin ang kahusayan at kalagayan ng mga kawani. Mahalaga ito lalo na ngayong maigting din ang sukatan ng kakayahan at kagalingan ng mga kawani sa iba’t ibang pamantasan sa Asya, na sa kalauna’y magiging batayan ng mas maalwan, kung hindi man ng seguridad sa trabaho.

Sa isang panayam ng UP Forum, sinabi ng AUPWU na “ang partisipasyon ng UP dito upang hindi mapag-iwanan sa pandaigdigang pamantayan ay nakasalalay sa suportang nakukuha nito sa gobyerno. Ang pagpapaunlad sa pasilidad, pagpapataas ng benepisyo at sahod ng guro at kawani, at pagtiyak na maraming estudyante ang nakakapasok ay dapat makita sa pambansang badyet na inilalaan ng gobyerno. Ngunit sa kasalukuyang badyet at sa badyet ng mga nakaraang taon makikita kung gaano kaatrasado ang pamantasan, nagpapakita lamang na hindi ito handa. Hindi dapat iwanan ng UP ang mga kawani sa pagharap nila sa internasyonalisasyon.”

Ayon sa AUPWU, ang tagumpay sa ano mang larangan ay nagsisimula sa pundasyon ng edukasyon. Mungkahi nito na sa halip na managinip ang UP na siya ay isang higante at kayang humarap sa tunay na higante, ay ibaling niya ang atensyon sa kaniyang mahalagang papel na mabigyan ng tamang direksyon ang mga isko at iska kung paano at para kanino ang kaniyang galing. Para sa AUPWU, ito ang susi sa tunay na paglakas ng bayan.

Upang patuloy na makilala ang UP sa buong mundo, bukod sa pang-akademiko, mainam rin, ayon sa AUPWU, na maging huwaran ito sa pagsusulong sa kagalingan ng kawani upang maging handa sila sa pagharap ng UP sa internasyonalisasyon.

Maliban sa pagpapatupad ng e-UP, upang umakma sa bilis ng pamamaraan ng pagkalap ng mga datos na kailangan sa araw-araw na gawain ng mga opisina, kailangan ding ma-“retool” ang mga kawani. Malaki ang kailangang paghahanda upang makinabang sila sa bagong teknolohiya. Inaasahang magiging susi ang e-UP sa pagpapaunlad ng operational excellence at kakayahan ng kawani.

“Ang internasyonalisasyon ay may layuning makipag-ugnayan na may mithiing makipagtulungan at matuto sa bawat isa upang umunlad nang parehas. Kaya’t marapat lamang na ihanda ang mga estudyante, guro at kawani sa internasyonalisasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kakayahan nila, higit sa pagpapaunlad ng kanilang kalagayan. Kung kaya marapat na tutulan ang kontraktwalisasyon sa hanay ng mga kawani, isulong ang kanilang regularisasyon, promosyon at dagdag na sahod,” suma nito.

Ang kolektibong pagtupad ng mga kawani, guro, estudyante at ng buong komunidad ng UP, higit ang pagtaya ng pamunuan sa pagpapaunlad ng kanilang kalagayan, ay bahagi ng administratibong kahusayan. Sa kalauna’y lilikha ito ng isang mapagkalingang kapaligiran upang umiral ang mga kondisyong magpapatingkad sa akademikong kahusayan sa lahat ng panahon at maging sa pagdating ng internasyonalisasyon.
——————–
Padalhan ng email ang awtor sa [email protected]

NOTES:
1 Hango mula sa UP Strategic Plan 2011-2017: The Path to Greatness.
2 Hango mula sa bisyon ng kasalukuyang administrasyon na nakasaad sa UP Strategic Plan 2011-2017.
3 Bahagi sa nakasaad na Academic Calendar Shift and Internationalization: Implementing Guidelines and Monitoring and Evaluation Plan mula sa Office of the Vice President for Academic Affairs.
4 Bahagi ng powerpoint presentation ni Dr. Maragtas Amante, ang bise-presidente para sa Administrasyon na may pamagat na “Supporting Academic Excellence and operational excellence in a multicampus environment” na tinalakay noong ika-27 ng Mayo 2014.
————————————————————————————————–
For more articles on the ASEAN Integration from the UP Forum, please click here.

FacebookTwitterGoogle+